+420 518 618 014                   reditel@zsbukovany.cz
+420 603 474 889                   skolka@zsbukovany.cz

ŠPP

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům. Snaží se pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Poradenské služba vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. v pozdějším znění předpisů platných od 1. 9. 2011, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

ŠPP úzce spolupracuje s pedagogickými pracovníky, zajišťuje pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka. Je ve spojení se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci. V případě potřeby škola kontaktuje  orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Školní poradenské pracoviště na naší škole tvoří:

výchovný poradce – Mgr. Jana Paušová

školní metodik prevence – Mgr. Alena Cápková (ředitelka školy)

speciální pedagog – Mgr. Jana Paušová

Konzultační hodiny pracovníků ŠPP vždy po předchozí domluvě.

Hlavní úkoly výchovného poradce:

zajištění vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů.

Péče o integrované žáky s poruchami učení nebo chování – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti

péče o žáky nadané a talentované žáky – jejich vyhledávání společně s třídními učiteli, návrh další péče o tyto žáky.

sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému

pomoc při řešení konfliktních situací ve škole

řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu

spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, kurátor pro mládež, úřad práce

Hlavní úkoly školního metodika prevence:

poradenství v oblasti prevence rizikového chování – zneužívání návykových látek (alkohol, drogy, cigarety), násilí a šikany, záškoláctví ap.

péče o zdravé vztahy

prevence v oblasti zdravého životního stylu

prevence v oblasti sexuální, mravní a multikulturní výchovy

Hlavní úkoly speciálního pedagoga:

připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí ve spolupráci s dalšími odborníky

dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace

pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

realizuje speciálně-pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky

poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci

metodicky vede asistenty pedagoga

poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům

podílí se na zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů

poskytuje podporu žákům s narušenou komunikační schopností

 

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Bukovany,
okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 132, 696 31 Bukovany
IČ: 70984042
ID datové schránky: 672mb3h